A dense fog

yu-,photographer,yakushima,japan,yu,a dense fog

とてもすきな場所より。